การสมัครใช้งาน / การใช้งาน

 • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
 • ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
 • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • บริษัท ไนซ์ลูป จำกัด ไม่รับประกันว่าระบบ Niceloop.com จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • Niceloop.com มีการปรับปรุงเนื้อหา, และทำการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะมีการเก็บข้อมูล IP Address เวลา และสถานที่ในการเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Analytic.
 • บริษัทฯ จะมีการใช้ Cookie เพื่อเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งาน Niceloop.com ได้
 • ผู้ใช้งานยอมรับที่จะได้การแจ้งเตือนต่าง ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ sms และทางจดหมาย
 • ในการกรณี บริษัทฯได้ทำการส่งข่าวสารถึงผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ใช้งาน หรือ ต่อต่อกลับมาภายใน 5วัน ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข่าวสารนั้น

การซื้อแพ็คเกจ

 • ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่บริษัทฯกำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพื่มจำนวนวันได้อีก
 • การชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ประกอบการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว บริษัทฯ จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอายุ
 • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัคร
 • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ

การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ

 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ไดซื้อไปแล้ว
 • อุปกรณ์เสริม หากมีปัญหาจะเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ของ/สินค้า ออกจากบริษัทฯ สินค้าที่รับประกันได้แก่ USB, AIRGUARD, จอ Touch Screen, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, ลิ้นชักเก็บเงิน
 • อุปกรณ์เสริม รับประกัน 30 วัน สินค้าที่รับประกันได้แก่ USB, AIRGUARD, จอ Touch Screen, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, ลิ้นชักเก็บเงิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน(ลูกค้าเก่า)ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้